Kerkvoogdij

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen, die van toepassing is op alle aangesloten gemeentes, hetgeen van toepassing is op de Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp e.o. en haar diaconie.

Algemene gegevens

Naam Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp e.o.
Adres Dorpsstraat 179
Postcode 1733 AH
Plaats Nieuwe Niedorp
Telefoonnummer 0226-411095
E-mail d.5.koster@quicknet.nl
Website www.fenixkerk.nl
RSIN / fiscaal nummer 805 732 883
KVK 76428761

De Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp e.o. is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde.

Samenstelling bestuur
De Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp e.o. wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen -kerkrentmeester en diakenen) die worden gekozen door de gemeenteleden. Preses en scriba worden gekozen door de Kerkenraadleden. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen worden benoemd door de Kerkenraad. Het Bestuur, de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp bestaat uit de volgende personen: Jan Barten, Durk Spijksma, Marja Hiemstra, Anneke Nieuwenhuizen, Margreet Boersma, Jet Witsmeer, Jacqueline Katsburg, Michiel Katsburg en Jaap Stolze.

Doelstelling en visie
De Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp e.o. wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreekt, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.
De gemeente maakt geen onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke voorkeur. Het doel is een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is. Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente.
De gemeente wil een nadrukkelijke plek innemen in de samenleving van Nieuwe Niedorp e.o. door de liefde van God handen en voeten te geven. De gemeente wil midden in de samenleving staan, er zijn voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor wat God gemaakt heeft.
Binnen de gemeente, is er ruimte voor verschillende manieren van geloven en beleven en voor een eigen identiteit. De verschillen worden bijeengehouden volgens het Montesori principe van Vrijheid in Gebondheid. Dit wordt gevoed vanuit de gemeenschappelijke, onderliggende identiteit, die voortvloeit uit de gebondenheid aan het evangelie, het verhaal van de woorden, het leven en optreden van Jezus Christus.

Beleidsplan
Aan een update van het beleidsplan van de Prot.Gemeente wordt gewerkt.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Er zijn buiten de predikant geen medewerkers in loondienst.
Leden van de Kerkenraad, Kerkrentmeesters en Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
Op deze website wordt de actuele agenda gepubliceerd. Aankondigingen van bijeenkomsten gespreksgroepen, lezingen, uitnodigingen treft u aan bij het menu ‘Activiteiten’.
De vele activiteiten worden niet alleen op de website, maar ook via het kerkblad `De Fenix´ gepubliceerd. En via locale dorpsbladen: Niedorper Weekblad en De Heraut (editie ´tVeld).
De kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Het jaarverslag en begroting treft u aan op deze website.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant regelt de uitvoering van het pastoraat, de voorbereiding van wekelijkse kerkdiensten worden, en andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het in goede staat onderhouden van het kerkgebouw De Fenix alsmede de inventaris, wordt planmatig uitgevoerd. De begrotingen worden jaarlijks gepubliceerd en via het Kwartaalblad (eveneens genaamd De Fenix) kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden.

Korte staat van baten en lasten

ANBI 2023 Kerkvoogdij

Toelichting
Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit inkomsten van vermogen, landerijen en vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het werk van de kerkelijke gemeente.

De Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp e.o. bezit enkele hectares aan landerijen die worden verpacht en heeft enkele beleggingen in een effectenportefeuille. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Subsidies en overige baten worden verkregen uit bijdragen van andere (kerkelijke) organen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm predikantstraktement, aan vergoedingen voor orgelbespeling, aan drukwerk, aan een voor ieder toegankelijke, jaarlijks Projectkoor, koren in bijzondere diensten, incidentele evenementen (Schaats/sponsor actie voor Onderzoek Cistic Fibrosis), educatieve bijeenkomsten (Alcoholpreventie Jeugd), Godsdienst onderwijs op de Openbare Basisschool De Snip te Nieuwe Niedorp.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Nieuwe Niedorp en omstreken.